Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door Henk Smaling.
Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Henk Smaling;
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.
Cliënt;
Iedere natuurlijke persoon die met Henk Smaling een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.
Overeenkomst;
Elke aanbieding van Henk Smaling, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan Henk Smaling en door deze laatste aanvaard.
Totstandkoming van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen cliënt en Henk Smaling komt tot stand na akkoordverklaring per mail, schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte. De boeking is definitief als de aanbetaling van €200,- is ontvangen. Met het betalen van de aanbetaling gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van Henk Smaling.
Honorering en betaling
De door Henk Smaling gedane prijsopgave voor trouwen in Nederland en is per opdracht verschillend. Altijd zal er met prijzen worden gewerkt die inclusief BTW zijn. De reiskosten zijn binnen Nederland inbegrepen. Het tarief voor trouwen in het buitenland zal per land verschillen. Daarom zal er voor trouwen in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.
Ten alle tijden zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges/kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief.
Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt Henk Smaling een 1ste factuur toe. Van het totaalbedrag zal de aanbetaling van €200,- vermeld staan in de 1ste factuur. Het restbedrag dient middels een 2e factuur uiterlijk 30 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door Henk Smaling aangegeven bankrekening.
Cliënt is aan Henk Smaling alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door Henk Smaling opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en Henk Smaling de vordering aan derden uit handen geeft.
Ongeval/ziekte Henk Smaling, calamiteiten
Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien Henk Smaling zijn verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
In deze gevallen zal er door Henk Smaling uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van Henk Smaling, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.
Aansprakelijkheid
Henk Smaling is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door Henk Smaling verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Henk Smaling.
De door Henk Smaling te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen Henk Smaling en de cliënt (inclusief BTW).

Annulering
In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt Henk Smaling de volgende kosten in rekening:
Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 30% van het totaalbedrag
Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totaalbedrag
Bij annulering in de laatste 7 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.
De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.
Ontbinding
De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.
De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.
De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van Henk Smaling.
Overlijden van Henk Smaling. Ziekte van Henk Smaling op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.
Geheimhouding
Henk Smaling is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen.
Vindplaats en wijziging voorwaarden
Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van Henk Smaling. Van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt.
Voor overeenkomsten gesloten met Henk Smaling is het Nederlands recht van toepassing.